علل نابرابری در جوامع توسعه یافته و کم تر توسعه یافته
54 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » پاییز 1381 - شماره 7 » (27 صفحه - از 89 تا 114 - از 116 تا 116)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده آرمان برابرى، مانند آزادى، از قدیم‏ترین آرمان‏هاى بشرى است که پیامبران، آزادگان، روشنفکران و همه مردم محروم و زجرکشیده، در طول قرون بر آن تأکید داشته‏اند. ساختار اجتماعى جوامع، اعمّ از توسعه‏یافته و کم‏تر توسعه‏یافته، به‏گونه‏اى است که نابرابرى مى‏آفریند؛ بنابراین، هدف دولت‏ها باید کوشش براى برابرى باشد؛ امّا واقعیّت‏هاى موجود نشان مى‏دهند که اوضاع نابرابرى در کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته نابسامان‏تر است. فقر، تبعیض، فساد مالى و نابرابرى‏هاى سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در بیش‏تر کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته، امید به زندگى آبرومندانه را براى عموم مردم به‏ویژه قشر تحصیلکرده کاهش داده و پدیده فرار مغزها و مهاجرت به کشورهاى پیشرفته را سبب شده است. پرسش اصلى این مقاله آن است که چرا کشورهاى توسعه‏یافته در قیاس با کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته، توزیع درآمد بهترى دارند. چه تفاوت یا تفاوت‏هایى بین این دو گروه از کشورها وجود دارد که سبب بدتر شدن توزیع در کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته مى‏شود؟ پاسخ اجمالى به پرسش پیشین این است که کشورهاى توسعه‏یافته، از لحاظ ساختار قشربندى با کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته تفاوت دارند و این تفاوت، از مسائل ذیل سرچشمه مى‏گیرد: 1. میزان رشد اقتصادى یا سطح درآمد؛ 2. میزان صنعتى شدن؛ 3. میزان تحرّک اجتماعى؛ 4. میزان مشارکت.