مسئله توزیع در نظام سرمایه دارى
37 بازدید
محل نشر: كتاب نقد قم/1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی